Οροι χρησης

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν, με ποιους θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και ποιες διαδικασίες ασφάλειας έχουμε εφαρμόσει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ΑΦΜ, οι συναλλαγές σας με εμάς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, μόνο όταν απαιτείται. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται και διατηρούνται από την εταιρεία μας ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.B.E., με έδρα στην Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα οδός Ποσειδώνος αρ.38-40, Τ.Κ. 14451. Όταν πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μέσω της Ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού καταστήματος υπεισέρχεστε σε συμβατική σχέση μαζί μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μίας κράτησης μέσω της ιστοσελίδας μας, είναι η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά τα παρέχετε οικειοθελώς και δεν συλλέγονται με δική μας πρωτοβουλία. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης (προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση απέναντί σας) για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε αυτή τη συμβατική σχέση στην οποία Εσείς είστε το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Α. Σκοποί επεξεργασίας και αποδέκτες των δεδομένων

1. Tα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. και αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους και την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών (φορολογικών). Για την καλύτερη εκτέλεση των υποχρεώσεών της και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες στο χώρο της αποθήκευσης δεδομένων και αρχείων για την διατήρηση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, οι οποίες δεσμεύονται από εμάς συμβατικά να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία και την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και έχουν ήδη προβεί σε σχετική συμμόρφωση με τον εν λόγω Κανονισμό και χωρίς κανένα δικαίωμα διακίνησής τους σε άλλα πρόσωπα και οι οποίες δεσμεύονται με σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας. Αποδέκτης στην περίπτωση αυτή είναι μόνο η εταιρεία μας και οι προαναφερθείσες εταιρείες ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

2. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται επίσης απλώς για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων. Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρία μας στην περίπτωση αυτή.

3. Επίσης, με τη ρητή συγκατάθεσή σας μπορεί να σας αποστέλλεται στο e-mail σας, διαφημιστικό υλικό από τη ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ, καθώς και ενημερωτικά γράμματα (Newsletter). Αποδέκτης είναι μόνο η εταιρία στην περίπτωση αυτή.

4. Μπορεί επίσης να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ (εκτελούντες την επεξεργασία) με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών της ίδιας της ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ αποκλειστικά, εφόσoν έχετε συναινέσει ήδη στην αποστολή διαφημιστικού υλικού και newsletter. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ενεργοποιήσετε την σχετική επιλογή στη λειτουργία «Το προφίλ μου». Αποδέκτες σε αυτήν την περίπτωση είναι η εταιρία μας και οι εκτελούντες την επεξεργασία εταιρείες οι οποίες δεσμεύονται από εμάς συμβατικά να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία και την Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύονται με σχετικές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

5.Αποδέκτες μπορεί να είναι επίσης άλλοι τρίτοι φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο και (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και των πολιτικών μας.

B. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα συλλέγουμε

Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, προκειμένου να μπορέσετε να δημιουργήσετε λογαριασμό στην www.nikolisgroup.com, ή να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες (και θα σας καταστήσουμε σαφές τί ακριβώς χρειαζόμαστε από εσάς εκείνη τη στιγμή), μπορείτε ωστόσο να επισκεφθείτε πολλές σελίδες στον ιστότοπό μας, χωρίς να χρειαστεί να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας για τη διενέργεια αγορών: Κατά τη διάρκεια εγγραφής σας στο www.nikolisgroup.com ως ιδιώτης, μάς παρέχετε το όνομα, το επώνυμό σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), την διεύθυνσή σας και την χώρα που κατοικείτε, στοιχεία που είναι τα απαραίτητα για την εξυπηρέτησή σας και τη διενέργεια των σχετικών αγορών. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε ως επιχείρηση μας παρέχετε επίσης την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνσή της, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης (email), το είδος της επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των σχετικών παραστατικών στο όνομά της επιχείρησης. Όλα τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται επίσης από εμάς και τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διατηρείτε δε το δικαίωμα να απεγγραφείτε οποτεδήποτε από τον λογαριασμό σας
• Κατά την αγορά-παραγγελία ενός προϊόντος και/ή μιας υπηρεσίας: Κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, μας παρέχετε πέραν των ανωτέρω προσωπικών στοχείων σας, εφόσον δεν έχετε εγγραφεί, (όνομα, το επώνυμό σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), την διεύθυνσή σας και την χώρα που κατοικείτε) τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον επιλέξετε να αγοράσετε με χρήση της πιστωτικής κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της κάρτας, τον τύπο, το όνομα του κατόχου της κάρτας, την ημερομηνία λήξης, τη διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης καθώς και τις λεπτομέρειες της παράδοσης της παραγγελίας σας. Επιπλέον εφόσον επιλέξετε την Επιλογή ‘’Χαραξη-Σχεδίαση" για κατασκευή αντικειμένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και δεν έχετε ήδη λογαριασμό σε εμάς, μάς παρέχετε ως ιδιώτης, το όνομα, το επώνυμό σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), την διεύθυνσή σας και την χώρα που κατοικείτε. Αν επιλέξετε να συνδεθείτε ως επιχείρηση, μάς παρέχετε επίσης την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνσή της , τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης (email), το είδος της επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοση των σχετικών παραστατικών στο όνομά της επιχείρησης. Η ενημέρωση για την πορεία και την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας μπορεί να λαμβάνει χώρα και με αποστολή SMS στο κινητό σας εφόσον επιθυμείτε.
• Όταν εγγράφεστε απλώς προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας στο σχετικό κέντρο: Μας παρέχετε μόνο την διεύθυνση email σας για την αποστολή του σχετικού ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού της εταιρίας μας. Διατηρείτε δε το δικαίωμα να απεγγραφείτε οποτεδήποτε από το newsletter.
• Όταν επικοινωνείτε απλώς με την εταιρία μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας: Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας του site θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε ελάχιστα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, χώρα και διεύθυνση email . Επιπλέον, οι κλήσεις σας προς το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδεχομένως να καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και διαγράφονται σε διάστημα επτά (7) ημερών.

• Με τη χρήση μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε χρήστης ασύρματου δικτύου και έχετε πρόσβαση στο Internet μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας, για να μάθετε αν συλλέγουν εκείνοι προσωπικές σας πληροφορίες.
Τηλ: 210.2814014 E-shop: 210.3233525 Fax: 210.2829019 ΑΦΜ: 999871451 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: [email protected]

Γ. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων –Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων

1.Ο κάθε Πελάτης δύναται να ασκήσει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία μας (η οποία όπως προελέχθη λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στη μεταξύ μας συμβατική σχέση) τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καθώς και να απεγγραφεί από το σχετικό newsletter. H διαγραφή δεν μπορεί να αφορά τα απαραίτητα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς συμμόρφωσης με την φορολογική και λοιπή νομοθεσία.

2. Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και συγκεκριμένα στις αγορές προϊόντων που έχει κάνει ενεργοποιώντας το σχετικό Προφίλ. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να ικανοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

3.Ο κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να διορθωθούν τυχόν ανακρίβιες στα δεοδομένα που τους αφορά (αρθρ. 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που πραγματοποιείται από την Εταιρεία μας στα πλαίσια της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, μπορεί να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσής σας προς την Εταιρεία μας (άρθ. 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

4.Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει την μεταφορά των δεδομένων του σε άλλο πάροχο στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό και δεν συγκρούεται με την πολιτική προστασίας των εμπορικών μυστικών και επιχειρηματικού απορρήτου της εταιρείας.

5 Ο κάθε Πελάτης μπορεί να ζητήσει να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων του για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία.

6.Τα προσωπικά δεδομένα κάθε Πελάτη αποθηκεύονται μόνο για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα μας είναι ενεργός. Σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου η εταιρεία μας να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της και ιδίως τη φορολογική και λοιπή εμπορική νομοθεσία (άρθ. 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Για τυχόν παράπονά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, o οποίος αναφέρεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου καθώς και με καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δ. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies", προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Τα cookies είναι μηνύματα τα οποία ο διακομιστής (web server) μεταβιβάζει στον περιηγητή σας (web browser) όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Ο περιηγητής σας αποθηκεύει κάθε μήνυμα σε ένα μικρό αρχείο, το οποίο θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies:

α) Analytics cookies – Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την ιστοσελίδα μας μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας αναζήτησης και κράτησης εισιτηρίων. Η πιο χρήσιμη και πολύτιμη πληροφορία που λαμβάνουμε για αυτό το λόγο, προέρχεται από τα Analytics Cookies τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε με ποιο τρόπο κινούνται οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας ανώνυμα και να καταγράψουμε το περιεχόμενο το οποίο βλέπουν και τι τους ενδιαφέρει. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την online εμπειρία που σας προσφέρουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες μας βρίσκουν τις πληροφορίες που αναζητούν.

β) Cookies κοινωνικής δικτύωσης – Μέσω αυτών των Cookies μας παρέχεται η δυνατότητα να ενσωματώσουμε περιεχόμενο από ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραζόμαστε widgets κοινωνικής δικτύωσης ή να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας βάσει των πληροφοριών που σας αφορούν και έχετε μοιραστεί προηγουμένως μέσω των κοινωνικών σας λογαριασμών.

γ) Διαφημιστικά cookies– Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε με τις προσφορές που πραγματικά σας ενδιαφέρουν! Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στην ιστοσελίδα μας έτσι ώστε να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημιστικές πληροφορίες ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πραγματικά σας ενδιαφέρουν.

δ) Τεχνικά cookies - Αφορούν αυστηρά στη χρήση της ιστοσελίδας. Είναι απαραίτητα για να σας προσφερθούν σωστά και με ακρίβεια οι υπηρεσίες που αναζητάτε.

στ) Λειτουργικά cookies - Είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τους χρήστες σε αυτόν τον ιστοχώρο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από το site μας.

η) New Relic – Χρησιμοποιούμε New Relic analytics για να παρακολουθούμε την απόδοση της ιστοσελίδας μας, τα μη εμφανή υποκρυπτόμενα συστήματα λειτουργίας της και την αρχιτεκτονική της. Με αυτές τις πληροφορίες προβαίνουμε σε αλλαγές που βελτιώνουν την απόδοση της ιστοσελίδας.

--

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Κωνσταντίνος Ντζούφας, Επικοινωνία : [email protected]
Εκπρόσωπος Νομίμου Εκπροσώπου για τα Προσωπικά Δεδομένα : [email protected]